kapukon át

 

 

 

 

 

 

 


Through gates, 2005

Welded iron, 125x85x60 cm